Педијатриска  амбуланта:
Врши амбулантно здравствено  згрижување  на  деца од 0 до 14  год. возраст.
Прегледи  на болни  деца од претшколска и школска  возраст.
Прегледи  на новороденчиња и  доенчиња со  советувалиште.
Консултации и  здравстевно  воспитување на пациентите и  нивната  фамилија.
УЗ прегледи :на  срце  и  абдомен.
УЗ скрининг кај новородени (срце, мозок, бубрези).